Služby a ceny

Úradné (súdne, overené) preklady

Jazyky (oba smery): slovenčina ↔ angličtina

Prekladám všetky druhy úradných dokumentov a potvrdení, pri ktorých potrebujete úradnú pečiatku - rodné listy, sobášne listy, diplomy, vysvedčenia, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, zmluvy, žiadosti, daňové priznania, účtovné závierky a iné.

20 € za normostranu

Neúradné preklady

Jazyky (oba smery): slovenčina ↔ angličtina, slovenčina ↔ nemčina, angličtina ↔ nemčina

Ide o preklady, pri ktorých rovnako potrebujete vysokú presnosť a kvalitu, avšak bez úradnej pečiatky. Prekladám texty rôzneho druhu a tematického zamerania - technické, finančné, právne, dokumenty EÚ, dokumenty z oblasti vzdelávania, priemyslu, IT, marketingu a iné.

od 14 € za normostranu

Úradné tlmočenie

Jazyky (oba smery): slovenčina ↔ angličtina

Poskytujem úradné tlmočenie pri právnych alebo úradných úkonoch - svadby, rozvody, pohreby, súdne pojednávania, valné zhromaždenia, zasadnutia orgánov spoločností s medzinárodnou účasťou a iné.

od 20 € za hodinu

Neúradné tlmočenie

Jazyky (oba smery): slovenčina ↔ angličtina, slovenčina ↔ nemčina, angličtina ↔ nemčina

Poskytujem simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie a šušotáž na konferenciách, obchodných rokovaniach, prednáškach, seminároch a iných podujatiach s medzinárodnou účasťou. V prípade záujmu viem zabezpečiť aj tlmočnícku techniku.

od 39 € za hodinu

Korektúry, revízie

Jazyky: slovenčina, angličtina, nemčina

Kontrolujem texty z pravopisnej, gramatickej a štylistickej stránky. V prípade revízie navyše porovnávam preklad so zdrojovým textom a v prípade potreby vykonám opravy. V prípade záujmu viem zabezpečiť korektúru rodeným hovoriacim.

7 € za normostranu

Poznámky:

1 normostrana = 1 800 znakov cieľového textu vrátane medzier.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Pri úradnom preklade a úradnom tlmočení vystavujem vyúčtovanie za prekladateľský/tlmočnícky úkon bez DPH.

Pri neúradnom preklade, neúradnom tlmočení a korektúre vystavujem faktúru na s.r.o., platiteľa DPH. K cenám týchto služieb je preto potrebné pripočítať DPH.

Ak potrebujete preklad alebo tlmočenie v iných jazykoch, než s ktorými pracujem ja, kontaktujte prekladateľskú agentúru TRANSLATIO

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak